در این بخش تلاش شده است تا مجموعه ی کاملی از اِرورهای یخچال و فریزر در جدول هایی به ترتیب حروف الفبا در اختیار شما قرار بگیرد :

 
اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا (810)

 

F1 سرد نشدن اواپراتور
F2 سنسور فریزر خراب شده است
F3 سنسور یخچال خراب شده است
F4 سنسور اواپراتور فریزر خراب شده است
F5 سنسور اواپراتور یخچال خراب شده است
F6 سنسور محیط خراب شده است
F7 فن فریزر خراب شده است
F8 فن یخچال خراب شده است
F9 هیتر فریزر خراب شده است
FA هیتر یخچال خراب شده است
FB خراب شده استIC
10K اهم سنسور دستگاه 10 کیلو وات است

تعمیرات یخچال و فریزر اسنوا

اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا (676)
F1 سرد نشدن اواپراتور
F2 سنسور محفظه فریزر خراب شده است
F3 سنسور محفظه یخچال خراب شده است
F4 سنسور اواپراتور خراب شده است
F5 انجام نشدن سیکل دیفراست
F6 IC _ EEPROM خراب شده است
F7 فن یخچال خراب شده است
F8 فن فریزر خراب شده است
اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا
R1 سنسور یخچال قطع شده است
RT سنسور دمای اتاق قطع شده است
D1 سنسور دیفراست قطع شده است
DR سوئیچ درب یخچال خراب شده است
DF سوئیچ درب فریزر خراب شده است
DH سوئیچ درب HOME BAR خراب شده است
EI سنسور یخ خراب شده است
EF سنسور جریان آب خراب شده است
ET سوئیچ تراز خراب شده است
EG تامین آب خراب شده است
EA با تراز نبودن , سیستم یخ می زند
EU سوئیچ پر است
C1 سیکل خراب شده است
اِرورهای یخچال و فریزر اسنوا (ساید بای ساید)
RT سنسور دمای محیط خراب شده است
R1 سنسور یخچال خراب شده است
F3 دیفراست خراب شده است
F1 سنسور فریزر خراب شده است
EU سوئیچ بال مرغی خراب شده است
EA موتور یخساز خراب شده است
ES میکروسوئیچ خراب شده است
ET سوئیچ زیر قالب یخ خراب شده است
E9 سیستم آبرسانی خراب شده است
E1 سنسور قالب یخ خراب شده است
DH سوئیچ هوم بار خراب شده است
DF سوئیچ فریزر خراب شده است
DR سوئیچ یخچال خراب شده است
D2 دیفراست دستی روشن است
D1 سنسور دیفراست خراب شده است
C1 سیستم موتور خراب شده است و یا گاز نشتی دارد
اِرورهای یخچال و فریزر ال جی

تعمیرات یخچال و فریزر الجی در تهران

FS سنسور فریزر خراب شده است
RS سنسور یخچال خراب شده است
DS سنسور دیفراست خراب شده است
DH دیفراست ضعیف شده است
FF فن فریزر خراب شده است
CF فن کندانسور خراب شده است
CO خطای ارتباطی رخ داده است
اِرورهای یخچال و فریزر امرسان

تعمیرات یخچال و فریزر امرسان

0_0 برد ریست شود
FC سنسور فریزر مشکلی دارد
RD سوئیچ مگنت _ دمپر مشکلی دارد
FA فن مشکلی دارد
HE هیتر مشکلی دارد
LA لامپ مشکلی دارد
CD فن _ دمپر مشکلی دارد
DS سنسور دیفراست _ سیم کشی تا برد مشکلی دارد
DA دمپر یخچال و فریزر مشکلی دارد
CO کمپرسور فن یخچال و فریزر مشکلی دارد
 
اِرورهای یخچال و فریزر بلومبرگ

تعمیرات یخچال و فریزر بلومبرگ

E0 سنسور هوای محفظه فریزر خطا داده است
E1 سنسور اواپراتور فریزر خطا داده است
E2 سنسور اواپراتور یخچال خطا داده است
E3 سنسور هوای یخچال خطا داده است
E4 هیتر ضد برفک فریزر خطا داده است
E8 سنسور یخساز خطا داده است
E9 موتور یخساز خطا داده است
E10 سنسور هوای Flexi Zone1360 خطا داده است
E11 سنسور اواپراتور Flexi Zone1360 خطا داده است
E12 هیتر ضد برفک Flexi Zone خطا داده است
 
اِرورهای یخچال و فریزر بکو

 

E0 سنسور فریزر مشکلی دارد
E1 سنسور دیفراست فریزر مشکلی دارد
E3 سنسور یخچال مشکلی دارد
E4 هیتر المنت دیفراست مشکلی دارد
E8 یخساز و یا سنسور یخساز مشکلی دارد
E9 یخساز مشکلی دارد
 
اِرورهای یخچال و فریزر دوو (fr590)

 

R1 سنسور یخچال مشکلی دارد
RT سنسور RT مشکلی دارد
D1 سنسور برفک زدایی مشکلی دارد
DOOR سوئیچ در مشکلی دارد
C1 چرخه ی غیر عادی
F3 زمان برفک زدایی
 
اِرورهای یخچال و فریزر دوو

 

E2 سنسور محیط فریزر خراب شده است
E4 سنسور اواپراتور خراب شده است
E6 فن فریزر خراب شده است
E7 سرمایش خراب شده است
E9 هیتر اواپراتور خراب شده است
E10 سنسور محیط بیرونی خراب شده است
E11 فن کندانسور خراب شده است
E12 دکپر خراب شده است
E13 کمپرسور خراب شده است
 
اِرورهای یخچال و فریزر سامسونگ (MASSIMO)

 

E1 سنسور محیطی فریزر مشکلی دارد
E2 سنسور محیطی یخچال مشکلی دارد
E4 سنسور دیفراست فریزر مشکلی دارد
E5 سنسور یخچال مشکلی دارد
E6 سنسور بیرونی یا محیط دستگاه مشکلی دارد
E7 سنسور کشوی مجزای یخچال مشکلی دارد
E13 سنسور رطوبت یخچال مشکلی دارد
E21 خطای فن فریزر مشکلی دارد
E22 خطای فن یخچال مشکلی دارد
E23 خطای فن کندانسور یخچال مشکلی دارد
E24 خطای سیستم دیفراست فریزر مشکلی دارد
E25 خطای سیستم دیفراست یخچال مشکلی دارد
E27 خطای هیتر دمپر یخچال مشکلی دارد
E41 ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر یخچال مشکلی دارد
 
اِرورهای یخچال و فریزر سامسونگ (RT79K)

 

F-10-A هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع خطا داده است
F-10-B هیتر دمپر یخچال خطا داده است
F-1-E فن کندانسور خطا داده است
F-1-D فن فریزر خطا داده است
F-1-G سیستم دیفراست فریزر خطا داده است
R-1-F سنسور کشوی مجزای داخل یخچال خطا داده است
F-1-C سنسور دیفراست فریزر خطا داده است
F-1-B سنسور دمای فریزر خطا داده است
F-1-A سنسور بیرونی ( محیطی ) خطا داده است
R-1-B سنسور دمای یخچال خطا داده است
 
اِرورهای یخچال و فریزر سامسونگ(FRENCH 2)

 

F-10-F ارتباط بین برد اصلی و کمپرسور خطا داده است
F-10-G ارتباط بین برداصلی و نمایشگر خطا داده است
F-1-B دمای فریزر سنسور خطا داده است
F-1-A سنسور خارجی خطا داده است
F-1-C سنسور دیفراست فریزر خطا داده است
F-10-B فن محفظ یخساز در یخچال خطا داده است
R-1-G سیستم دیفراست فریزر خطا داده است
R-1-F سنسور محفظه یخساز خطا داده است
F-1-E فن کندانسور خطا داده است
F-1-D فن فریزر خطا داده است
R-10-A هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده خطا داده است
R-10-G هیتر تانک واتر خطا داده است
R-10-B سنسور محفظه کشوی سرد کننده خطا داده است
R-1-G سیستم دیفراست یخچال خطا داده است
R-1-E سیسم یخساز خطا داده است
R-1-D فن یخچال خطا داده است
R-1-C سنسور دیفراست یخچال مشکلی دارد
R-1-B سنسور دمای یخچال مشکلی دارد
R-1-A سنسور یخساز مشکلی دارد
 
اِرورهای یخچال و فریزر کنوود

 

E0 سنسور فریزر خطا داده است
E1 سنسور دیفراست خطا داده است
E3 سنسور کانال بین یخچال و فریزر خطا داده است
E4 هیتر المنت خطا داده است
E8 سنسور یخساز خطا داده است
E9 یخساز یخچال خطا داده است

 

اِرورهای یخچال و فریزر هیمالیا

 

F1 سنسور اواپراتور فریزر مشکلی دارد
F2 سنسور کابین فریزر مشکلی دارد
E1 فن فریزر مشکلی دارد
E3 فن کمپرسور مشکلی دارد
H1 هیتر اواپراتور فریزر مشکلی دارد
H2 هیتر سینی فریزر مشکلی دارد
H3 هیتر اواپراتور یخچال مشکلی دارد
H4 هیتر سینی یخچال مشکلی دارد
C1 کمپرسور مشکلی دارد
C2 عملکرد دمایی دستگاه مشکلی دارد
L1 خطای لایت رخ داده
D1 سنسور درب مشکلی دارد

 

اِرورهای یخچال و فریزر هیمالیا (نوفراست)

 

F1 سنسور فریزر مشکلی دارد
F2 سنسور اواپراتور فریزر مشکلی دارد
F3 سنسور یخچال مشکلی دارد
F4 سنسور اواپراتور یخچال مشکلی دارد
F8 کابل فن مشکلی دارد

 

اِرورهای فریزر هیمالیا

 

F1 سنسور داخل کابین فریزر مشکلی دارد
F2 سنسور داخل کابین فریزر ایرادی دارد
F3 سنسور اواپراتور مشکلی دارد
F4 سنسور اواپراتور ایرادی دارد
F5 کمبود سرما وجود دارد

 

اِرورهای یخچال و فریزر

 

E1 کندانسور مشکلی دارد
E2 فن داخل کابین مشکلی دارد
E3 افت دمای کابین رخ داده است
E4 عملکرد دیفراست مشکلی دارد
E5 سنسور کابین مشکلی دارد
E6 سنسور دیفراست مشکلی دارد
E7 سنسور محیطی مشکلی دارد

    برای رفع این خطا ها و تعمیر یخچال خود با ما تماس بگیرید .

3 دیدگاه

  • سلام میشه لیست ارورهای یخچال و فریزر هاردستون رو برام بفرستید ممنون میشم
    چند روز پیش فریزرم دماش ثابت نمیموند از برق کشیدمش آب داخلش که تخلیه شد دوباره زدم برق الان دماش ثابته منتها ارور F1 و C2 رو نمایش میده

    • با سلام متاسفانه لیست مطمئنی از ارورها در دسترس نیست و لازم است برای پیگیری خرابی با شماره 02126325790 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *